Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu https://www.azorek-zwierzomyjnia.pl/

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.azorek-zwierzomyjnia.pl/.

1.2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest: [Twoje pełne imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres siedziby].

1.3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki korzystania

2.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób szanujący prawa i dobra osobiste innych Użytkowników oraz osób trzecich.

§3 Odpowiedzialność

3.1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zawarte na stronie informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie gwarantuje ich kompletności i dokładności.

3.2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, w tym za ewentualne błędy lub braki w jego funkcjonowaniu.

§4 Prawa autorskie

4.1. Wszystkie prawa do treści zamieszczonych na stronie należą do Właściciela Serwisu, chyba że zaznaczono inaczej.

4.2. Kopiowanie, modyfikacja lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu bez zgody Właściciela jest zabronione.

§5 Postanowienia końcowe

5.1. Właściciel Serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich publikacji na stronie Serwisu.

5.2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail:  kontakt@azorek-zwierzomyjnia.pl.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.